top of page

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mag Sp. z o.o., ul. Warsztatowa 24, 64-920 Piła, e-mail:
sekretariat@mag.info, tel. 67 214 83 83
 

cel i podstawy przetwarzania: 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dotyczących ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości w tym:
 

 • przyjmowanie, weryfikowanie oraz wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń prawa (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów,

 • dochodzenie/obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit.
  f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych
  .
   

odbiorcy danych osobowych:

Administrator zapewnia poufności Pani/Pana danych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem. W związku z tym dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych w ramach realizacji niniejszego procesu tj. firmie braf.tech sp. z o.o.

okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od czasu zakończenia wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, oraz przez okres prowadzonego postępowania przez właściwe organy (jeżeli takie postępowanie jest prowadzone).

prawa osób, których dane dotyczą:

 • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,​

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 • prawo do przenoszenia danych, 

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

 • wniesienie skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

informacja o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

informacje dodatkowe:

 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

 • dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

bottom of page